Infolinia i mail 500 plus

Czytaj dalej
Fot. mat. prasowe LUW
Materiały informacyjne LUW

Infolinia i mail 500 plus

Materiały informacyjne LUW

Mieszkańcy województwa lubuskiego mogą skorzystać z uruchomionych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim infolinii 95 711 55 00 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00) lub mail [email protected]

Lubuski Urząd Wojewódzki udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, odpowiadającą wymogom określonym w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, którego treść jest następująca: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych”.

W związku z powyższym treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

Wybrane pytania zadawane przez Lubuszan w ramach infolinii i przesyłane na mail

Czy dzieciom, które znajdują się w pieczy zastępczej, 500 zł nie będzie przysługiwać?
Do rodzin zastępczych kierowane jest odrębne wsparcie w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. dodatek wychowawczy.
Dodatek w wysokości 500 zł będzie przysługiwać, bez względu na kryterium dochodowe, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka. Dodatek jest udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.
Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określony rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie, jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.
Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego, ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu.
Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od dnia 1 kwietnia br.). Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca br., dostanie wyrównanie od kwietnia br. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero np. 7 lipca br., dodatek będzie przysługiwał od lipca br.

Jeżeli nasz dochód jest niższy od dochodu z 2014 roku, to czy dodatek 500 złotych będzie się należał?
Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres ustala się na podstawie dochodu osiągniętego w roku kalendarzowym 2014 r., z uwzględnieniem określonych ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Jeżeli sytuacja rodziny uległa pogorszeniu, to - w przypadkach określonych w ustawie - dochodu utraconego nie uwzględnia się. Utrata dochodu ma więc miejsce wtedy, gdy członek rodziny nie osiąga już dochodu, który utracił, np. w wyniku rozwiązania umowy o pracę. W takiej sytuacji do dochodu rodziny nie wlicza się dochodu utraconego, np. nieuzyskiwanego z powodu rozwiązania umowy o pracę.
Warto tutaj zwrócić uwagę, iż obniżenie wynagrodzenia w ramach wykonywanego zatrudnienia nie jest utratą dochodu i nie ma wpływu na obliczanie dochodu w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Co w momencie, kiedy w rodzinie z dwójką dzieci starsze kończy 18 lat?
Dziecko do 25. roku życia, które zamieszkuje wspólnie z rodzicami i pozostaje na ich utrzymaniu, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodsze rodzeństwo może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł netto lub 1.200 zł netto, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Mam syna z pierwszego związku, który mieszka z matką. Obecnie jestem w drugim związku (małżeńskim), z którego mam drugie dziecko. Czy mogę w takim przypadku ubiegać się o świadczenie na dwójkę dzieci?
W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jest małżeństwo ze wspólną niepełnoletnią córką oraz dwojgiem dzieci z pierwszego małżeństwa (syn, 19 lat – mieszka z ojcem, córka, niepełnoletnia – miejsce zameldowania u ojca, a miejsce zamieszkania u matki), kogo należy wpisać do składu rodziny?
Do składu rodziny wliczony będzie pełnoletni syn z pierwszego związku małżeńskiego, gdyż zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu ojca oraz wspólne niepełnoletnie dziecko z drugiego związku. Natomiast córka z pierwszego małżeństwa, pomimo że ma adres zameldowania u ojca, nie będzie wliczana do składu rodziny, gdyż zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki.
Materiały informacyjne LUW

Materiały informacyjne LUW

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.