red.

Nota wydawnicza

red.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH

TYGODNIK OSTROŁĘCKI jest publikacją periodyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p) oraz Internetowym serwisem prasowym niebędącym mutacją wydania papierowego. w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku - Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy w Ostrołęce, wydawanym przez: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Ochrona prawna
TYGODNIK OSTROŁĘCKI w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub Internetowego serwisu prasowego, podlega ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania TYGODNIK OSTROŁĘCKI lub jego fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p, bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszy regulamin i uznaje, że - w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego - stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.

I. SŁOWNIK POJĘĆ ZDEFINIOWANYCH W NOCIE WYDAWNICZEJ
1.Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i Internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);
2.Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w TYGODNIK OSTROŁĘCKI;
3.Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;
4.E-wydanie jest to cyfrowa postać egzemplarza dziennika lub czasopisma. E-Wydanie jest elektroniczną bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz stanowi utwór w rozumieniu p.a.p.p.;
5.Internetowy serwis prasowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, będący prasą w rozumieniu Prawa prasowego dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu;
6.Serwis internetowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet, niebędący prasą w rozumieniu Prawa prasowego;
7.Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę - w celach informacyjnych i w oryginale - całości lub co najmniej 20%-części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;
8.Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;
9.Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło;
10.Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;
11.Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów - z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych;
12.Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem "na gorąco" obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;
13.Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz - w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu - podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;
14.Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1.800 znaków ze spacjami (Polska Norma) lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1.800 znaków ze spacjami;
15.Objętość artykułu - liczba znaków ze spacjami w Artykule;
16.© - znak zastrzeżenia praw autorskich;
17.℗ - znak odpłatności;
18.©℗ - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie to.com.pl/cennikkontentu i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu, o ile nie jest to Artykuł oznaczony również znakiem Polskiej Agencji Prasowej (PAP) - w takiej sytuacji Wydawca nie ma uprawnień do udzielania prawa do korzystania z Artykułu.
19. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna lub osoba upoważniona przez Użytkownika Instytucjonalnego będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.
20.Użytkownik Instytucjonalny - podmiot, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osobą prawną, udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu;
21.Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać korzystania z Serwisu za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies;.
22.Prenumerata Serwisu oznacza uzyskanie dostępu do Serwisu za odpłatnością w tym w szczególności w systemie "paywall";
23.Wydawca - wydawca TYGODNIK OSTROŁĘCKI Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Tel. +48 22 201 44 00.
24.SW REPROPOL - Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL - organizacja zbiorowego zarządzania reprezentująca Wydawcę.

II. Zasady korzystania z TYGODNIK OSTROŁĘCKI przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.
Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z TYGODNIK OSTROŁĘCKI w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z TYGODNIK OSTROŁĘCKI jako bazy danych i E-wydania TYGODNIK OSTROŁĘCKI lub Internetowego Serwisu Prasowego TYGODNIK OSTROŁĘCKI jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż TYGODNIK OSTROŁĘCKI, E-wydanie TYGODNIK OSTROŁĘCKI lub treści z Internetowego Serwisu Prasowego TYGODNIK OSTROŁĘCKI zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.
Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z TYGODNIK OSTROŁĘCKI lub E-wydania TYGODNIK OSTROŁĘCKI lub Internetowego Serwisu Prasowego TYGODNIK OSTROŁĘCKI w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość E-Wydania TYGODNIK OSTROŁĘCKI lub Internetowego Serwisu Prasowego TYGODNIK OSTROŁĘCKI poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.

III. Zasady korzystania z TYGODNIK OSTROŁĘCKI w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

1) PRZEDRUKI
a)Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami ©℗ bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL, jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem co jest równoznaczne z udzieleniem licencji; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.
b)Cennik, o którym mowa w punkcie a) zamieszczony jest na stronie to.com.pl/cennikkontentu po zawarciu stosownej umowy w sposób opisany tutaj opłaty należy wnosić na podane w cenniku konto bankowe, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik do cennika; równocześnie należy przesłać do Wydawcy lub SW REPROPOL dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;
c)W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
d)Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego . W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
e)Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny:
-przez 24 godziny od dnia wydania TYGODNIK OSTROŁĘCKI lub dokonania aktualizacji E-wydania TYGODNIK OSTROŁĘCKI lub Internetowego Serwisu Prasowego TYGODNIK OSTROŁĘCKI przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,
-7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,
-14 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,
-31 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,
-90 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.
f)Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;
g)Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.

2) PRZEGLĄDY PRASY
a)Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej , w programach radiowych i telewizyjnych;
b)Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;

3)OPRACOWANIE
a)Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
b)Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.

4)CYTAT
a)Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;
b)Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;
c)Cytat z rozpowszechnionego Artykułu - z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej - nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.
d)Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, Cytat z Artykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności.
e)Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.
f)Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.
g)Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części E-wydania, poprzez cytowanie zawartości E-wydania, uznaje się - w ocenie Wydawcy - za sprzeczne z normalnym korzystaniem z E-wydania jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz - w związku z tym - za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5) MONITORING MEDIÓW
Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie TYGODNIK OSTROŁĘCKI lub jego fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL.

ZASADY ZAKUPU TREŚCI W POLSKA PRESS
Cennik sprzedaży licencji na wykorzystanie materiałów, publikowanych w portalach spółki POLSKA PRESS, obowiązujący od 1 listopada 2010 r.

Stawki za zakup licencji na materiały, publikowane w portalach spółki Polska Press:
- opłata jednorazowa za pojedynczy artykuł: 300 zł;
- opłata jednorazowa za pojedyncze zdjęcie: 300 zł;
- opłata jednorazowa za pojedynczy film: 1000 zł.
Wszystkie stawki netto, należy do nich doliczyć 23 proc. VAT.
Zainteresowanych zakupem licencji prosimy o kontakt z Jarosławem Sołomachą, e-mail: [email protected].

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.